Architekt Karolina Radoń

I design holistically, I see a person as a multidimensional whole – made up of their needs, emotions, body, spirit, and psyche. My basic implementation – designing knowledge is supplemented by designs that change the energy of rooms by means of the rules of Vastu Shastra. Each of us has experienced places where one feels good, and places that one wants to leave at once – that’s what I’m talking about. Energy harmony within a space may be planned and implemented. I have developed my own protocols, which, when moving in the areas responsible for Relations, Wealth, or Health, help us affect any area in our lives, by changing the arrangement in the substance of the building.

A Sensitive Architect

Our subconsciousness operates on symbols – colours, shapes, and images affect us to a significantly greater extent than it is commonly believed. The spaces I design become a symbol, and help my clients manifest whatever they need in their lives. If working with an Intention and Manifestation is not new to you, I am your Architect.

I’m changing the energy of a place in such a way that each person feels very well at their home, so that their own space helps unleash their Internal Creativity.

House designs - see my completed projects

I offer the comprehensive technical and executive documentation with studies by people of the trade, which will finally lead to obtaining the building permit. Each design is preceded by analysing the cardinal directions, and both positive and negative, conditions in the area. The rooms in the building are located in line with the directional guidelines, and the Vedic horoscope prepared in advance for the owners of the building. Are such actions necessary to build a harmonious house? If we are aware how important our own comfort is in creating the reality – then the answer is obvious.

Not every one needs this, but then again I’m not for everyone, and I am happy with that. 

Commercial Premises, Which Sell

Each person is programmed to expand their abilities and the experiences in their life. Conscious entrepreneurs know that the development never ends, just as the improvement in the quality of their services never ends. There is always something to improve, upgrade, or automate.

The main advantage of my activity in your commercial premises, whether they are an accounting office, a store, or anything else. Is the effect on the mood of your customers. In harmony, we communicate better, we work better, we are simply more kind to ourselves and others. Providing a space responsible for Wealth at your office will also streamline your finances.

Architekt Karolina Radoń

Projektuję holistycznie, patrzę na człowieka jak na wielowymiarową całość- złożoną z jego potrzeb, emocji, ciała, ducha i psyche. Do podstawowej wiedzy wykonawczo -projektowej oferuję projekty zmiany energetyki pomieszczenia za pomocą wdrożenia zasad Vastu Shastra. Każdy z nas doświadczył miejsc, w których czuł sie dobrze i takich, z których chciał szybko uciec- to o tym właśnie mówię. Harmonia energetyczna w przestrzeni może zostać zaplanowana i wdrożona. Opracowałam własne protokoły, dzięki którym, poruszając się po sektorach odpowiedzialnych za Relacje, Bogactwo czy Zdrowie możemy wpłynąć na dowolny obszar w naszym życiu, poprzez zmianę ustawienia w materii obiektu.

Architekt sensytywny

Nasza podświadomość pracuje na symbolach- kolory, kształty i wizerunki mają na nas znacznie większy wpływ niż się powszechnie uważa. Projektowane przeze mnie przestrzenie stają się symbolem i pomagają manifestować w życiu moich klientów to, czego potrzebują. Jeżeli nie jest Ci obca praca z Intencją i Manifestacją, to jestem Architektem dla Ciebie.

Zmieniam energetykę miejsca w taki sposób, by każdy człowiek czuł się w swoim domu bardzo dobrze oraz, by jego własna przestrzeń przyczyniała się do otwarcia w nim jego Wewnętrznego Twórczego Potencjału.

Projekty domów – odkryj moje realizacje

Oferuję kompleksową dokumentację techniczną i wykonawczą wspartą opracowaniami branżystów, która finalnie kończy się skutecznym uzyskaniem pozwolenia na budowę. Każdy projekt poprzedzony jest analizą kierunków świata oraz pozytywnych i negatywnych uwarunkowań terenu. Pomieszczenia w budynku lokalizowane są zgodnie z wytycznymi kierunkowymi i wcześniej sporządzonym horoskopem wedyjskim właścicieli budynku. Czy takie działania są konieczne do wybudowania harmonijnego domu? Jeżeli mamy świadomość jak ważną rolę gra nasze własne samopoczucie w elemencie kreowania rzeczywistości- to odpowiedź jest oczywista.

Nie każdy tego potrzebuje, ale też ja nie jestem dla każdego 🙂 I bardzo sobie to cenię.

Wnętrza komercyjne, które sprzedają

Każdy człowiek jest zaprogramowany do tego, aby wychodzić do coraz większego areału możliwości i spektrum doświadczeń w swoim życiu. Świadomi przedsiębiorcy, wiedzą, że rozwój nigdy się nie kończy, tak samo jak zwiększenie jakości usługi też nie ma swojego końca. Zawsze można coś poprawić, ulepszyć lub zautomatyzować.
Główną zaletą mojego działania w Twoim komercyjnym wnętrzu, niezależnie czy jest to biuro księgowe, sklep czy cokolwiek innego. To wpływ na poziom samopoczucia Twoich klientów. W harmonii lepiej dogadujemy się, lepiej pracujemy i jesteśmy po prostu bardziej życzliwi dla siebie i innych. Zagospodarowanie w Twoim biurze sektora odpowiedzialnego za Bogactwo również udrożni u Ciebie sferę finansową.

GUIDEBOOKS & COURSES CREATED FOR YOU

The knowledge related to Vastu Shastra designing, guidelines for designers, developers, and ordinary, extraordinary wonderful people. Designing guidelines based on the philosophy of Rudolf Steiner, and Montessori - climb to a higher functioning level and spread your wings …

GUIDEBOOKS & COURSES CREATED FOR YOU

The knowledge related to Vastu Shastra designing, guidelines for designers, developers, and ordinary, extraordinary wonderful people. Designing guidelines based on the philosophy of Rudolf Steiner, and Montessori - climb to a higher functioning level and spread your wings …

HOW TO PREPARE YOURSELF TO DEEP CHANGES RELATED TO THE CONSTRUCTION OF A HOUSE?

HOW TO PREPARE YOURSELF TO DEEP CHANGES RELATED TO THE CONSTRUCTION OF A HOUSE?